Stadgar

HUNDAR I KÅLLTORP
Antagna vid årsmötet 2008-02-27

§1 FÖRENINGENS NAMN
Hundar i Kålltorp

§2 MÅL
Föreningens mål skall vara att genom kurser och annan utbildning främja för god hundhållning.

§3 STYRELSENS SÄTE
Göteborgs kommun

§4 MEDLEMSKAP
Fysisk person som är intresserad av hundar och god hundhållning kan bli medlem. Medlem som motarbetar föreningens ändamål genom att inte betala beslutade avgifter eller på annat sätt har skadat föreningen får uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet efter det att berörd medlem har fått yttra sig. Föreningen har ett datoriserat medlemsregister.

§5 MEDLEMSAVGIFT

Erläggs per år och inom tid som årsmötet fastställer.

§6 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) skall vara kalenderår.

§7 ÅRSMÖTE
Föreningens beslutande funktion är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före februari månads utgång. Motion till årsmöte ska ske skriftligen till styrelsen senast fem veckor före mötet.
På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän och rösträknare att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet.
4. Fråga om mötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna.
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Föredragning av budget och verksamhetsplan
12. Beslut i ärenden som styrelsen remitterat till möte
13. Beslut med anledning av motioner till mötet
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16. Val på ett år av ordförande
17. Val på två år av kassör (vartannat år)
18. Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter
19. Val på ett år av suppleanter med angivet turordning
20. Val på ett år av en revisor och två revisorssuppleanter
21. Val av tre personer till valberedning och sammankallande i den
22.Mötets avslutande

§8 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Skriftlig kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet genom utskick via post till medlemmarna. Av kallelsen ska framgå huruvida förslag om stadgeändring eller annan viktig fråga har väckts samt var stämmohandlingarna finns tillgängliga.

§9 EXTRA ÅRSMÖTE
Till extra årsmöte utlyses för visst ärende, av styrelsen, när revisorn fordrar det eller när minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begär det. Extra årsmöte ska äga rum senast en månad efter det att sådan begäran har inkommit till styrelsen. Till extra årsmöte kallar styrelsen 14 dagar i förväg via post till medlemmarna. På extra årsmöte får endast frågor behandlas som föranlett det extra årsmötet och som angivits i kallelsen.

§10 RÖSTRÄTT
Varje medlem som har betalat medlemsavgift för innevarande år har en röst vid årsmötet. Rösträtt får utövas endast av medlem som är personligen närvarande på mötet. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Personval skall ske med slutna valsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.

§11 STYRELSEN
Styrelsen är föreningens verkställande funktion och består av det udda antal, minst fem, ledamöter som årsmötet beslutar. Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare på ett år.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Suppleanter inträder med beslutanderätt i den ordning de valts på årsmötet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll som godkänts av ordförande och sekreterare skall före nästa styrelsemöte skickas till samtliga ledamöter, suppleanter, revisorer samt valberedning.

§12 FIRMATECKNINGSRÄTT
Ordförande och kassör i förening kan för föreningens räkning ingå juridiska avtal.

§13 TECKNINGSRÄTT I BANK
Ordförande och kassör tecknar firmans konton och postärenden var för sig, med ett högsta belopp som beslutats av styrelsen.

§14 REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årsmötet utse en revisor och två ersättare.
Senast den 31 januari varje år skall styrelsen överlämna erforderliga handlingar för att revision skall kunna fullgöras. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avlämna sin berättelse för styrelsen.

§15 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie. Tiden mellan dessa möten ska vara minst två månader. För beslut om stadgeändring krävs ¾ majoritet.

§16 UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie. Tiden mellan dessa möten ska vara minst två månader. För beslut om upplösning av föreningen krävs ¾ majoritet. Vid upplösning av föreningen ska eventuell egendom och tillgångar delas lika mellan Djurambulansen i Torslanda och Hundfrämjandet. Om någon av dem inte längre finns kvar tillfaller allt den andra föreningen.